หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนโชคชัย
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 1 (ห้วยขว้าง)
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 2 (ลาดพร้าว)
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สาขา 3 (กระบี่)
 

แผนที่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต

โรงเรียนโชคชัยรังสิต

9/9 หมู่ 1 ถ.รังสิต - นครนายก
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130


โทรศัพท์

: 02-549-7201-4
  02-549-7658


โทรสาร : 02-549-7205
E-mail : info@chokchai.ac.th
 

 

ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๑ ถนนรังสิต-นครนายก เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐ โทรศัพท์๐๒-๕๔๙-๗๒๐๑-๔ โทรสาร ๐๒-๕๔๙-๗๒๐๕ E–mail info@chokchai.ac.th website www.chokchai.ac.th. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ หมู่.๑-๔ หมู่บ้าน หมู่ที่๑-๔ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนโชคชัยรังสิตเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ และระดับประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) เพื่อรองรับนักเรียนจากระดับอนุบาลในเครือโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

การบริหารจัดการ โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ และปรับเป็น แผนกลยุทธ์ ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงบประมาณ บริหารทั่วไป วิชาการ และบริหารบุคลากร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM (School Based Management : SMB) มีการกระจายอำนาจให้แต่ละฝ่าย วางแผน การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และแก้ไข ปรับปรุง ภายใต้การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา(Steakholder) โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming เพื่อกำกับ ติดตาม และนำผลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนประเภท สามัญศึกษา

 

<พฤษภาคม 2560>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

 ระบุ ชื่อของท่าน :

ระบุ e-mail :
 
 
 
 ระบุบสาขาที่ต้องการ
 
 
 


 
 
 
 


Copyright © 2005 :: www.chokchai.ac.th :: All Rights Reserved. E-mail : info@chokchai.ac.th