27 พฤษภาคม 2560 | 02:55
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ติดต่อโรงเรียน
หลักสูตรอนุบาล
หลักสูตรปะถม
ขอบข่ายการสอบ
ตารางสอน
การสมัครเรียน
 

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ ทางโรงเรียนโชคชัยจึงจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษาที่มุ่งเน้นพฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ เกิดทักษะ มีความคิดที่เป็นกระบวนการชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนเป็น 8 สาระการเรียนรู้ คือ

1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. สุขศึกษา และพลศึกษา
  6. ศิลปะ
  7. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  8. ภาษาต่างประเทศ

รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ และสอนเพิ่มเติม เช่น ภาษาจีน สอน ซ่อมเสริม ชุมนุม การแนะแนว เป็นต้น

โดยสาระการเรียนรู้ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สร้างพื้นฐานทางความคิด พื้นฐานความเป็นมนุษย์ และการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดยโชคชัยประถม และโชคชัยรังสิต เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ (Intensive English Programme)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 5 คาบ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และเสริมพิเศษด้วยครูไทยที่ชำนาญด้านภาษาอีก 1 คาบ ซึ่งลักษณะการเรียนจะสอนด้วยภาษาไทยในแต่ละสาระการเรียนรู้ จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับบุตรหลานที่ผู้ปกครองต้องการส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาภายในประเทศ

2. หลักสูตรสองภาษา (English Programme)

เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในลักษณะ 50: 50 เป็นสื่อในการสอนควบคู่กันไป แต่จะเพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในช่วงชั้นที่สอง สำหรับรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษนอกจากวิชาภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ ดังนั้นผู้เรียนจึงได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาที่ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความสามารถในการภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับชีวิตประจำวัน จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับบุตรหลานที่ผู้ปกครอง ต้องการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักการ

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกำหนด

หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
  2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่า ผู้เรียนมีความ สำคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
  4. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้
  5. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอน ผลการเรียนรู้ และประสบการณ

จุดมุ่งหมาย

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
  3. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และ ศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับ สถานการณ
  4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
  5. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
  6. มีประสิทธิภาพในการผลิต และการบริโภคมีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
  7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  9. รักประเทศชาติ และท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม

โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนโชคชัย

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

1. ระดับช่วงชั้น

กำหนดหลักสูตรเป็น 2 ช่วงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

2. สาระการเรียนรู้

กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

2.1 ภาษาไทย
  2.2 คณิตศาสตร์
  2.3 วิทยาศาสตร์
  2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2.6 ศิลปะ
  2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2.8 ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มนี้ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ โดยอาจจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ

กลุ่มที่สอง ประกอบด้วยสุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิด และการทำงานอย่างสร้างสรรค์

เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ในสาระ การเรียนรู้กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มภาษาต่างประเทศ กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ สามารถ เลือกจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็นในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนทุกคนเท่านั้น สำหรับส่วนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน แต่ละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มขึ้นได้ ให้สอดคล้องและสนองตอบศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจาก กิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี ระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมายมีรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

3.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบ และพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ ทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคน ต้องทำหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ และการมีงานทำ
  3.2

กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

4. มาตรฐานการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ที่เป็น ข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อ ใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งกำหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ

4.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4.2

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละช่วงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6

มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้เฉพาะมาตรฐาน การเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนเท่านั้น สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ที่เข้มขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความ สนใจของผู้เรียนให้สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้

5. เวลาเรียน
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มีเวลาเรียนประมาณปีละ 800-1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง

ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มีเวลาเรียนประมาณปีละ 800-1,000 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง

การจัดหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับใช้ได้กับ การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้นกำหนดโครงสร้าง ที่เป็นสาระการเรียนรู้ จำนวนเวลาอย่างกว้างๆ มาตรฐานการเรียนรู้ที่แสดงคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบ 12 ปี และ เมื่อจบการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นของสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสถานศึกษาต้องนำโครงสร้างดังกล่าวนี้ไปจัดทำ เป็นหลักสูตรสถานศึกษาโดยคำนึงถึงสภาพปัญหาความพร้อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ทั้งนี้สถานศึกษาต้องจัดทำรายวิชาในแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทำสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นหน่วยการเรียนรู้รายวิชาใหม่ๆ รายวิชา ที่มีความเข้มขึ้นอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเลือกสาระการเรียนรู้จาก 8 กลุ่ม ในช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้หรือรายวิชานั้นๆ ด้วยสำหรับช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นั้น ยังไม่ควรให้เลือกเรียนรายวิชาที่เข้มขึ้น ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐานก่อน

สถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มในทุกชั้น ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน โดยในช่วงการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จัดหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และปีที่ 4-6 การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา ภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพื้นฐาน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการ บูรณาการอย่างสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม

ลักษณะการจัดหลักสูตรของโรงเรียนโชคชัย ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนโชคชัย คำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ จึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 2 หลักสูตร ด้วยกัน คือ หลักสูตรเน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( IEP) และ หลักสูตรสองภาษา (EP)

หลักสูตรเน้นการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
(Intensive English Programme)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และ ภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการวิเคราะห์ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนมีปัญญา และมีความสุข โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 5 คาบ บุตร และธิดาของท่านที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ภายในประเทศได้ทุกโรงเรียน


โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 1) (ลาดพร้าว)
Intensive English Programme (IEP) Grade 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.1

G.2

G.3

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์/ดนตรี

นาฏศิลป์

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/ งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

6

5

3

3

1

1

1

1

1

1

6

6

5

3

3

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

6

3

1

3

1

-

1

1

1

-

-

-

2

2

-

-

1

-

-

-

1

6

6

3

1

3

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

รวม

29

22

7

22

7

22

7

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

0

0

0

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาจีน

2. ลูกเสือ - เนตรนารี

3. ชุมนุม

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1

1


2

1

1

1

1


2

-

-

-

-


-

1

1

1

1


2

-

-

-

-


-

1

1

1

1


2

-

-

-

-


-

รวม

6

6

0

6

0

6

0

รวมทั้งหมด

35

28

7

28

7

28

7
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 1)
Intensive English Programme (IEP) Grade 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.1

G.2

G.3

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์

นาฏศิลป์/ดนตรี

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

6

5

3

2

1

1

1

1

1

1

6

240

200

120

80

40

40

40

40

40

40

240

240

200

120

80

40

40

40

40

40

40

240

240

200

120

80

40

40

40

40

40

40

240

รวม

29

1160

1160

1160

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาจีน

2 . ลูกเสือ - เนตรนารี

3 . ชุมนุม

4 . กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1

1


2

40

40

40

40


80

40

40

40

40


80

40

40

40

40


80

รวม

6

240

240

240

รวมทั้งหมด

35

1400

1400

1400
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 2)
Intensive English Programme (IEP) Grade 4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.4

G.5

G.6

 

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์/ ดนตรี

นาฏศิลป์

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

6

5

5

3

3

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

รวม

28

21

7

21

7

21

7

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

1. ภาษาจีน

2. หมอภาษาพัฒนาชีวิต

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

รวม

2

2

0

2

0

2

0

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ลูกเสือ - เนตรนารี

2. ชุมนุม

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1


2

1

1

1


2

-

-

-


-

1

1

1


2

-

-

-


-

1

1

1


2

-

-

-


-

รวม

5

5

0

5

0

5

0

รวมทั้งหมด

35

2 8

7

2 8

7

2 8

7
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 2)
Intensive English Programme (IEP) Grade 4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.4

G.5

G.6

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์

นาฏศิลป์/ ดนตรี

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

6

200

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

200

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

200

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

รวม

28

1120

1120

1120

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

1. ภาษาจีน

2. หมอภาษาพัฒนาชีวิต

1

1

40

40

40

40

40

40

รวม

2

80

80

80

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ลูกเสือ - เนตรนารี

2. ชุมนุม

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1


2

40

40

40


80

40

40

40


80

40

40

40


80

รวม

5

200

200

200

รวมทั้งหมด

35

1400

1400

1400

หลักสูตรสองภาษา
(English Programme)

เป็นหลักสูตรที่จัดกิจกรรม และสาระการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาถึงร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และพลศึกษา โดยแต่ละห้องได้จัดให้มีครูผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ คอยสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมตะวันตกควบคู่กันได้เป็นอย่างดี โดยอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้บุตร และธิดาของท่านที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้ทั้งภายใน และต่างประเทศ


โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 1)
English Programme (EP) Grade 1-3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.1

G.2

G.3

 

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์/ดนตรี

นาฏศิลป์

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/ งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

6

5

3

2

1

1

1

1

1

1

6

6

3

1

2

1

-

1

1

1

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

1

6

6

3

1

2

1

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

1

6

6

3

1

2

1

-

-

1

1

-

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

1

6

รวม

29

16

13

16

13

16

13

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

0

0

0

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาจีน

2 . ลูกเสือ - เนตรนารี

3 . ชุมนุม

4 . กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1

1


2

1

-

1

-


2

-

1

-

1


-

1

-

1

-


2

-

1

-

1


-

1

-

1

-


2

-

1

-

1


-

รวม

6

4

2

4

2

4

2

รวมทั้งหมด

35

18

16

18

16

18

16
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 1)

English Programme (EP) Grade 1 - 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.4

G.5

G.6

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์/ดนตรี

นาฏศิลป์

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

6

5

3

3

1

1

1

1

1

1

6

240

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

240

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

240

200

120

12 0

40

40

40

40

40

40

240

รวม

29

1160

1160

1160

2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

-

-

-

-

-

รวม

0

0

0

0

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ภาษาจีน

2. ลูกเสือ - เนตรนารี

3. ชุมนุม

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1

1


2

40

40

40

40


80

40

40

40

40


80

40

40

40

40


80

รวม

6

240

240

240

รวมทั้งหมด

35

1400

1400

1400
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 2)
English Programme (EP) Grade 4 - 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.4

G.5

G.6 

 

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์/ดนตรี

นาฏศิลป์

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน

งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

5

5

3

3

1

1

1

1

1

-

1

6

5

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

1

1

1

1

1

-

1

6

5

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

1

1

1

1

1

-

1

6

5

1

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

1

1

1

1

1

-

1

6

รวม

28

10

18

10

18

10

18

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

1. ภาษาจีน

2. หมอภาษาพัฒนาชีวิต

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

รวม

2

2

-

2

-

2

-

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 . ลูกเสือ - เนตรนารี

2 . ชุมนุม

3 . กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1


2

1

-

-


2

-

-

1


1

1

-

-


2

-

-

1


1

1

-

-


2

-

-

1


1

รวม

5

3

2

3

2

3

2

รวมทั้งหมด

35

15

20

15

20

15

20
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2548 (ช่วงชั้นที่ 2)

English Programme (EP) Grade 4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คาบ / สัปดาห์

เวลา ( คาบ )

G.4

G.5

G.6

หมายเหตุ

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. สังคมศึกษา

5. สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษา

พลศึกษา

6. ศิลปะ

ทัศนศิลป์/ ดนตรี

นาฏศิลป์

7. การงานอาชีพฯ

งานบ้าน/งานเกษตร

คอมพิวเตอร์

8. ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

5

5

3

3

1

1

1

1

1

1

6

200

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

200

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

200

200

120

120

40

40

40

40

40

40

240

รวม

28

1120

1120

1120

2. สาระการเรียนรู้เพิ่ม

1. ภาษาจีน

2. หมอภาษาพัฒนาชีวิต

1

1

40

40

40

40

40

40

รวม

2

80

80

80

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ลูกเสือ - เนตรนารี

2. ชุมนุม

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิด

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1

1

1

2

40

40

40

80

40

40

40

80

40

40

40

80

รวม

5

200

200

200

รวมทั้งหมด

35

1400

1400

1400จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ( School Priorities)

1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
  3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการคิดคำนวณและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถได้รับการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
  5. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่ คุณธรรม
  6. พัฒนานักเรียนให้รักความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม
  7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ท่านผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าบุตร และ ธิดาของท่าน ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนโชคชัย ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรใด ก็ตาม จะได้รับเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงได้เป็นอย่างดี กอรปกับทางโรงเรียนเน้นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็ดนักเรียนของโรงเรียนโชคชัยเป็นคนดี คนเก่ง และมีความตลอดไป

 
<พฤษภาคม 2560>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
 

 ระบุ ชื่อของท่าน :

ระบุ e-mail :
 
 
 
 ระบุบสาขาที่ต้องการ
 
 
 


 
 
 
 


Copyright © 2005 :: www.chokchai.ac.th :: All Rights Reserved.E-mail : info@chokchai.ac.th